BUCHTAL 55730-900044 Hand Hold

BUCHTAL 55730-900044 Hand Hold

BUCHTAL 55730-900044 Hand Hold
Black Safety Strip – White Body